На основу члана 173. a у вези члана 39. ст. 5 Закона о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС”, број 104/2009, 99/2011 и 119/2012) ОФА – Организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића бр. 23/9 објављују

П О З И В
репрезентативним удружењима корисника из реда
правних и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз накнаду
за учествовање у преговорима о висини износа посебне накнаде

Репрезентативна удружења корисника се позивају да у року од 15 дана од објаве овог позива у „Службеном гласнику Републике Србије“, доставе пријаву за учествовање у преговорима о висини износа посебне накнаде од правних и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз накнаду.

Као репрезентативно удружење корисника сматра се оно удружење корисника које на територији Републике Србије представља већину корисника из одређене делатности, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично.

Свака пријава мора да садржи: назив репрезентативног удружења корисника, адресу, ПИБ, матични број, доказ да представља већину корисника из реда јавног саопштавања музичких дела, интерпретација и фонограма, односно доказ да му је репрезентативност призната на основу других прописа. Разматраће се само потпуне пријаве.

Пријаве на преговоре о тарифи поднети у писаној или електронској форми на адресу ОФА – Организација фотографских аутора или info@ofa.rs

Све додатне информације могу се добити у организацији ОФА на телефон 011 3621 624.

председник управног одбора ОФА
Жељко Шафар

Scroll to Top