ОФА – организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића бр. 23/9 којој је Завод за интелектуалну својину Републике Србије издао дозволу за обављање делатности колективног остваривања права аутора фотографије (Службени гласник РС бр. 67 од 31. 7. 2013.) – искључиво право да другом забрани или дозволи кабловско реемитовање (члан 29. ст. 1. тачка 2. Закона о ауторском и сродним правима), на основу члана 173. Закона о ауторском и сродним правима објављује

П О З И В

1. За почетак преговора у вези закључења споразума којим се утврђује јединствена тарифа – накнаде за искоришћавање ауторских дела фотографије кабловским реемитовањем од корисника кабловског реемитовања, па се позивају:
а) пословно удружењу кабловских оператера Србије- ПУКОС,
Београд,Милентија Поповића 9;
б) удружење кабловских оператера за широко појасне сервисе – УКОШ
Београд, 27. марта бр. 36
в) индивидуални корисник – СББ д.о.о., Београд; ул. Краља Петра бр. 45;
г) индивидуални корисник – ЈП ПТТ саобраћаја “Србија”, Београд ПЈ
д) “Кабловскодиструбитивни систем – КДС”, Београд, ул. Палмотићева бр. 2;
ђ) индивидуални корисник – Телеком а.д. ул. Таковска бр. 2;
е) осталим индивидуалним корисницима горе непоменутих;
за закључење споразума са ОФА да би се утврдила јединствена тарифа.
2. Рок за закључење споразума је 60 дана од дана објаве овог позива у Службеном гласнику Републике Србије.
3. Уколико не буде закључен споразум у року, јединствену тарифу одређује управни одбор ОФА.
4. Корисници кабловског реемитовања се позивају да пошаљу свој одговор на овај позив (са подацима за контакт особу) на адресу: ОФА – организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића 23/9 или да се обрате на телефон: 011-3621 – 624 или електронском поштом: daniela.djuricic@ofa.rs да би се одредило време и место за почетка преговора у вези утврђивања тарифе.

У Београду дана, 27. 8. 2015.

Председник управног одбора ОФА,
Жељко Шафар, с.р.

Scroll to Top